Klienti

Viac ako 15 rokov skúseností so sebou prináša aj množstvo spokojných zákazníkov. Dlhoročná spolupráca a opakované kontrakty sú dôkazom spokojnosti a dôvery.

Rada Európy, Štrasburg

archívne dokumenty rôzneho typu – európske dohovory, knižničný katalóg, postery, publikácie a periodiká – z aktivít orgánov Rady Európy, 5 miliónov strán

ALLIANZ-Slovenská poisťovňa

zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, rukou vyplnené formuláre, 350 tisíc zmlúv za 3 mesiace, skenovanie a spracovanie technológiou OCR/ICR 

Európsky Parlament, Štrasburg

archívne dokumenty v rámci projektu ARCDOC, 8 miliónov strán, garantovaná kvalita spracovania 99,9 %, indexácia dokumentov v 11 jazykoch

European Court of Human Rights, Štrasburg

archívne dokumenty, indexácia dokumentov, fulltextové OCR, konverzia dokumentov do formátu PDF- A 

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť

formuláre zmluvného starobného dôchodkového poistenia, rukou vyplnené formuláre, formát A3, garancia spracovania do 24 hodín, pravidelná digitalizácia v denných intervaloch, komplexná služba digitalizácie 

ČSOB d.s.s.

formuláre zmluvného starobného dôchodkového poistenia, rukou vyplnené formuláre, formát A3, garancia spracovania do 24 hodín, pravidelná digitalizácia v denných intervaloch, komplexná služba digitalizácie 

Vodohospodárska výstavba, š. p.

archivovaná projektová dokumentácia, formáty do veľkosti A0+, dodávka DMS, customizovaná hierarchická štruktúra dokumentácie 

Bratislavská vodárenská spoločnosť

zákaznícke zmluvy, 120 tisíc zmlúv, garantovaná kvalita spracovania 99,9 %, identifikácia na základe čísla zákazníckej zmluvy    

Európska Komisia, Brusel

archívne dokumenty v rámci projektu AGRI-HISTORY, 2,5 milióna strán, garantovaná kvalita spracovania 99,9 %, indexácia dokumentov podľa komplexných pravidiel v jazyku dokumentu 

De Miclén

archívna účtovná dokumentácia a personálne dokumenty, 800 tisíc strán v priebehu 6 týždňov, manuálna indexácia dokumentov

E.ON

zákaznícke zmluvy, automatická identifikácia a následné spracovanie čísla zmluvy, spracovanie technológiou OCR a manuálnou korektúrou

European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care, Štrasburg

archívne dokumenty rôzneho typu, viac ako milión strán, manuálne OCR, pravidelná digitalizácia v mesačných intervaloch

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

odpoveďové hárky testov externej časti maturitnej skúšky, viac ako 2 milióny formulárov, spolupráca od roku 2004, komplexná služba digitalizácie

Slovenský ústav technickej normalizácie

technické normy, pravidelná digitalizácia v týždenných intervaloch, digitalizačné riešenie sprístupnené a predávané verejnosti    

Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky

archívne dokumenty historických a súčasných zákonodarných orgánov na území Slovenskej a Českej republiky od 19. storočia, spracovanie švabachu technológiou OCR